BILLAKKSPESIALISTEN nærmer seg den største bedriften innenfor sitt område i bilbransjen


Publisert: 29. mai 2024

Forfatter: Franch Hagerup


Innenfor bedriftens vegger har det blitt brukt mye tid på å formidle kunnskap til kunder innen DRIFTSØKONOMI, RESURSBRUK, LØNNSOMHET OG FAGLIG MESTRINGSFØLELSE.
Holdninger hvorvidt det er behov for å skifte deler ved skader når deler med fordel kan rettes/repareres før lakkering, er lite diskutert i bransjen.


Del denne artikkelen:


AutoInsight ser tydelig at Billakkspesialisten har engasjert seg sterkt innenfor skadereparasjonsverkstedenes trang til å skifte deler, der disse kunne ha blitt reparert (rettet og lakkert).
Frode Kregnes hos Billakkspesialisten spør spøkfult:
Kan dagens og fremtidens reparasjoner reparere fremtiden?

Frode Kregnes sin tilbakemelding fra verksteder er at alle mener de retter mye. Dessverre er hans tydelige inntrykk annerledes. Både når det gjelder skader på stål, aluminium og de fleste typer plast.
Mange verksteder har ikke engang oppdaterte kunnskaper og mangler egnet utstyr og verktøy for å kunne reparere ordentlig og effektivt.
Kursing og oppdateringer faglig skjer ikke regelmessig, men gjerne hvert «skuddår».

AutoInsight er enig i at kunnskap og kompetanse er rette veien til lønnsomhet. Men har verkstedene nødvendig  kunnskap og kompetanse?
Kan bremseklossen ligge hos skadeforsikringsselskapene som ikke i særlig grad bryr seg om hva det koster å skifte deler, der en karosseriskade med enkle grep kunne ha blitt rettet opp og lakkert? Neste år er det vi bileiere som må betale premien.

Vi har sett at skadeforsikringsselskapene siden 1980 årene har fått lov til i stor grad å diktere sine egne priser på lakk – og oppretting og også i den senere tid for skifting av bilglass. Vi spør hvordan er det mulig at en utenforstående aktør kan komme til et verksted å forlange at reparasjonen, som skal foretas skal utføres etter diktat fra 3. person.

Frode Kregnes sier at det dessverre har det blitt «hevd» i i prislistene fra forsikring. Dette har sannsynligvis gitt verkstedene et økonomisk tap, hver for seg på store pengesummer.

Frode Kregnes er den som gjør noe med dette på mange år og holder nå informative kurs for fagarbeidere og verkstedsledelsen. Formålene er å forbedre holdninger og forståelse for nytenking og heving av kompetanse.  Kan vi forandre vårt syn og holdninger til kunder, forsikringsselskaper, lønnsomhet, miljø og tilpasninger til fremtiden?

Sammen med effektive verktøy satt i sammenheng med kurs, kunnskap og kompetanseløft, gir dette motivasjon og mestringsfølelse og som Frode sier, på dette området er Billakkspesialisten spesialist og kan gi alle medarbeidere innenfor bilbransjen bedre faglig ballast og verktøy av beste kvalitet.

Forståelse for salg av arbeidstimer med å reparere skader, krever ikke bare fagkunnskap innenfor materiallære og lakkering, men også om bedriften har forutsetninger for å påta seg jobben. Mye av det utstyret som kreves kan kjøpes av Billakkspesialisten, som også har kompetanse innenfor kurs og videre opplæring som er en forutsetning for god faglig og lønnsom utvikling.

De aller fleste skadeverksteder mener selv de er kompetente og retter etter beste evne skader innen plast, stål og aluminium. Likevel er andelen skader som rettes veldig lav.

De færreste skadeverksteder driver aktiv kompetanse heving. De har ikke tid sies det. Kanskje ikke engang penger er avsatt til kurs, hverken organisatorisk eller faglig.
Oppdatert kunnskap innen stål, aluminium eller plast reparasjoner, gjelder kun for de færreste bilskadereparatører.

Dette kan AutoInsight si er uforståelig da det igjennom kursvirksomhet blir en kompetanseheving som igjen gir bedriften større omsetning.

Også her kommer Billakkspesialisten inn med kunnskaper formidlet gjennom kurs og opplæring
I følge SSB (Statistisk Sentralbyrå) viser ordinær konsumprisindeks (KPI) en økning i prisene på 18 % i perioden fra januar 2020 frem til november 2023. Dette er likevel irrelevant.

Frode Kregnes forteller at
Bilskadeverksteder har i dag hovedsakelig 4 kostnader som har økt, såkalte innsatsfaktorer:
1. Lønnskostnader, inkludert videreutdanning, kurser,    sertifiseringer m.m.

  1. Energikostnader, herunder elektrisitet, gass/olje.
  2. Materialkostnader, verkstedsmateriell, lakkmateriell, rekvisita m.m.
  3. Finanskostnader, samt husleie og investeringer/oppgraderinger.

Reelle prisøkninger for bilskadeverkstedenes kostnader er grovt regnet doblet seg i løpet av noen få år.
Lønnskostnader med lokale tillegg etc. for håndverkere har økt med over 30 %, også som følge av konkurranse arbeidskraft, manglende rekruttering, samt ansiennitet.

Energikostnader som diesel, gass og elektrisitet. Kun autodiesel har fra oktober 2020 til oktober 2023 fra kr. 13.20/Liter til kr. 22.48. Økning mer enn 40-50 %.
(Kilde SSB og https://www.drivkraftnorge.no/Tall-og-fakta/prisstatistikk/

Ut ifra dokumenter mottatt fra en rekke større leverandører av materiell til verksteder,
slike som 3M, Mirka, Saint-Gobain, Axalta, BASF etc. har disse leverandørene økt prisene opptil 3 ganger pr. år i perioden 20-23.
Gjennomsnittlig prisøkning på verkstedsmateriell og lakk viser seg å være godt over 30 % og en rekke produkter har sågar økt med over 40 %.
I tillegg tilkommer det varierende valutatillegg  utover nevnte prisoppgang.
Det er også verdt å merke seg at marginene til distributører på varegrupper samtidig har gått ned.

Finanskostnader til verksteder er i hovedsak rentekostnader.
Rentekostnader/rentesats for næring er vesentlig høyere enn for private.
Styringsrenten er økt fra 0% til 4,5%, hvilket betyr mer enn dobling av renteutgifter til norske banker for bilskadeverksteder med næringslån.

Dette er helt vesentlig for bilskadeverksteder å kunne beregne i sine priser og kalkulasjoner.
Men de færreste kan beregne egen timedebiteringspris. Dette er uforståelig, sier Frode Kregnes fra Billakkspesialisten.

AutoInsight sier at det er meget enkelt å beregne sine egne timepriser, du tar alle utgifter og deler på inntektene.

Det du trenger nå er å kontakte Billakkspesiallisten for en uformell samtale eller et møte.

CEO Tom Roger Hammer på tlf. 911 82 796

Frode Kregnes på tlf. 906 43 280


Annonse

Overskrift

Tekst på annonse

Kontakt Billakkspesiallisten for en uformell samtale/møte

CEO Tom Roger Hammer på tlf. 911 82 796 Frode Kregnes på tlf. 906 43 280
Ring CEO Tom Roger Hammer